Sanda Madala
Kasawatha
Kiri Amma Danaya
Sitha Niwana Katha
Sansare Piyasatahan
Sitha Niwana Maga
Bana Keu Gee
Sambhawana
Kavee Dahana
Ama Dahara Kavi
Amadahara Daham Sabawa
Sawanak Ras