Recent Articles
24-10-2014
24-10-2014
24-10-2014
24-10-2014
24-10-2014
24-10-2014
24-10-2014
24-10-2014
24-10-2014
24-10-2014
24-10-2014
24-10-2014
24-10-2014
24-10-2014
24-10-2014
24-10-2014
24-10-2014
24-10-2014
24-10-2014
24-10-2014
fjk;a kS;s ,sms
Latest Model        More..
l,d mqj;a                                      More..
Tfí oekqug
WmkaÈk iqN me;=ï
lEu jÜfgdare isxyf,ka
Special Videos
Pickup truck crashes
Guy on scooter urban hunts dogs with crossbow
World Talent
SPOTLIGHT
The world loudest bicycle horn
Candid Camera
Tomato-Smashing
Butterfingers Prank
Sinhala Videos Songs
Adara Denethe
Nokeewata Kawadawath
Sinhala MP3 Songs
MP 3
Yashodara
Kid Movies
Ultimate Spider-Man
Spider-Man
Local News [Sri Lanka]            More..
wrúkaof.a fimamqj levq fydrd f*dka ´*a lrka ie`.ú,d'' fmd,Sish b;d <`.
Oct 24, 2014 09:55 pm
Y‍%S ,xld lKavdhfï ysgmq iqmsß ms;slre wrúkao is,ajdf.a fld<U msysá iqmsß ksjfia f'''
ixpdrl ol=Kq wms‍%ldkq lKavdhu iy kjiS,ka;h w;r meje;afjk tlaÈk ls‍%lÜ ;r.dj,sfha fojk ;r.h oeka meje;afjkjd' ;r.fha m‍%:ufhka mkaÿjg myr fok
foysj, ‍fmd,sia ia:dkfha kj ia:dkdêm;s f,i m%Odk ‍fmd,sia mÍlaIl lms, wfíkdhl cQ,s 21 fjks od jev ndr.kq ,nkafka iqn kel;lsks' ‍fmd,sia n|jd .ekSfï wxYfha ia:dkdêm;s f,i tf;la ld,hla fiajh l< lms, wfíkdhlj foysj, ‍fmd,sia ia:dkdêm;s Oqrh
Gossip News                          More..
2015 wh jefhka jEka yd ld¾ noao my,g - fukak úia;f¾
Oct 24, 2014 09:50 pm
2015 wh jefhka jdyk i|yd y÷kajdfok njg ckm;s uyskao rdcmlaI uy;d mejiQ kj nÿ l%uh hgf;a wo isg jdyk yd fudag¾ r: nÿ ñ, .Kka
Bollywood Gossip                    More..
fcdkS f,j¾ hkq ljqrekaoehs fnd,sjqâ iskud rislhkag wuq;=fjka y÷kajd Èh hq;= keye' ydiH rih fkdwvqj u;=lsÍfuys Wmka y
zzfukak ñkS urkfjdaZZ rkafld;a úydrh foiska weiqKq ta ur,f;daksh ta fudfydf;a t;ekska hñka isá r:jdyk wxYfha ks,Odßkaf.a lK jel=Ks‍'zzfudlla yß m%Yakhla jf.a' .syska n,uq'ZZ tla ks,Odßfhla f.kd fhdackdj wkqu; l< ks,OdÍka fofokd úydrh
ùäfhda mqj;a                    ish¨u ùäfhda mqj;a
Special News                                          
fma%uh hkq fudk;rï fid÷re fohla‌ oehs okafka fma%uh ksis mßÈ y÷kd.;a fmïj;=ka muKs' wdorh" l÷<
wdorh fma%uh ñksiqkag fuka u i;d isjqmdjkg o tlfia oefkk fohls' tfy;a ;u wdorjka;sh fyda wdorjka;hd iodld,sl f,fvla fyda wdndê;fhla jQ l< w;ayer hkafkda o wm iudcfha iq,n fj;s'
wkxukx msx;+r
Tfí ks¾udK
oekaùï mqjrej
ojfia ldgQka