Recent Articles
29-11-2014
29-11-2014
29-11-2014
28/11/2014
28-11-2014
28-11-2014
28-11-2014
28-11-2014
28-11-2014
28-11-2014
28-11-2014
28-11-2014
28-11-2014
28-11-2014
28-11-2014
28-11-2014
28-11-2014
28-11-2014
28-11-2014
28-11-2014
fjk;a kS;s ,sms
Latest Model        More..
l,d mqj;a                                      More..
Tfí oekqug
WmkaÈk iqN me;=ï
lEu jÜfgdare isxyf,ka
Special Videos
Woman and her child hit by car
Security guard loses his weapon
World Talent
Fastest 100m on All Fours
Moulin Rouge
Candid Camera
Lobster Leaps for Life
Underwater Farting
Sinhala Videos Songs
Iesl Techno
Samuganna Awasarai
Sinhala MP3 Songs
Me Thani Yame
Sawandari
Kid Movies
Chip and Dale
Spider Man
Local News [Sri Lanka]            More..
´iafÜ%,shdkq l%slÜ lKavdhfï wdrïNl ms;slre ms,sma yshqiaf.a wl,a urKh fjkqfjka Y%S ,xld l%slÜ wdh;kfha iNdm;sjrhd" úOdhl l&ntil
tßla fjda,ag¾ nfpda uykqjr m%foaYfha úiQ n¾.¾ cd;sl ;reKfhls' Tyq iqÿ m%ikak fmkqfuka hqla; jQ wfhls' wef.a fmïj;sh u¾,ska Æâjhsla jQjdh'
Gossip News                          More..
Bollywood Gossip                    More..
iqrEmS lduql ks<s lsï l¾vdIshkaf.a bka§h ixpdrh ioyd ùid fkd,eî we;s nj jd¾;d jkjd' wefußldfõ msy
k§Ydf.a isrer ÿgq Tyqf.a we`. mqrd we;sjQfha fjk;a ye`.Sulah' ie`.j ;snQ wdYdjla fudÿù tkakg úh' wehg w; ;enqjfyd;a weh ke.sákafka lE.yf.kh' ta nj ‍f;areï.;a fvkais,a B<`.g l< hq;af;a l=ulaoehs l,amkd lf<ah'
ùäfhda mqj;a                    ish¨u ùäfhda mqj;a

wkshï fmïj;l= iu. l=,shg .;a ldurhl isg meñKs ldka;djlf.a rka uqÿ ;=kla tys§ ke;sùfuka miq l+g WmC%uhlska ieñhdf.ka fíreKq ì&'''

Special News                                          
uu n¢kak ysgmq .Ekq <uhd idßhlska f.or fn,a‍f,a je,odf.k ueß, bl=;a Èkl yxje,a‍f,a ‍fmd,Sishg 21 úhe;s ;
ldka;djlf.a YÍr m%udKhg jvd mshhqre úYd, ùu" tkï mshhqre wê j¾Okh ldhslj fukau udkislj;a .egÆ we;s lrjk ;;a;ajhls' fï ksid ma,diaála ie;alï u.ska úYd, mshhqre l=vd lr .ekSu flfrys fhduqjk ldka;djka ÿ,n ke;'
wkxukx msx;+r
Tfí ks¾udK
oekaùï mqjrej
ojfia ldgQka