Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Recent Articles
30-08-2014
30-08-2014
30-08-2014
30-08-2014
30-08-2014
30-08-2014
30-08-2014
30-08-2014
30-08-2014
30-08-2014
30-08-2014
30-08-2014
30-08-2014
30-08-2014
30-08-2014
30-08-2014
30-08-2014
30-08-2014
30-08-2014
30-08-2014
fjk;a kS;s ,sms
Tfí oekqug
WmkaÈk iqN me;=ï
lEu jÜfgdare isxyf,ka
Special Videos
Boy safe
Speed Boat Accident
World Talent
Guinness World Records SMASHED
Longest UTV ramp jump
Candid Camera
Evil Old Lady Buries Her Husband
Throwback Thursday
Sinhala Videos Songs
Oba Dunnu Wedana
Your Love - Nube Adare
Sinhala MP3 Songs
Enakal Balan
Sanda Nena
Kid Movies
Mickey Clubhouse
Tom and Jerry
Local News [Sri Lanka]            More..
;sir fmf¾rd ^34$4& iy ;s,lr;ak ä,aIdka ^fkdoeù 50& fofokdf.a oialï u; rx.sß oUq,a, l%Svdx.KfhaÈ meje;s ;=kajeks iy wjika tla&
Gossip News                          More..
nÿ,af,a§ kdu,a-yßka ryia yuqjla'' yÍka wdKavqjg''@
Aug 30, 2014 10:30 am
W!j m<d;a iNdfõ uy weue;s Oqrhg tlai;a cd;sl mlaIfhka ;r. jÈk yßka m%kdkaÿ uy;d iy tlai;a ck;d ksoyia ikaOdkfha md¾,sf&i
Bollywood Gossip                    More..
wó¾ Ldka lshk iqmsß k¿jdj fma‍%laIlhkag oeka tmd fj,d¨' fufyu lshkafka fjk ljqrej;a fkfõ Tyquhs' wó&f
.k w÷r ;=kS j,djka t<ñka ;snqKq ta fudfydf;a jfâ úl=Kkakdf.a Wl=iq weia ;ukaf.a wÆ;au f.dÿr kj fhdjqka iuk<sh ksYdÈ nqoaêld fj; t,a, ù ;snqfKa lEor ne,afuks' wl=Kq .iñka jisk ta uyd fudr iQrk j¾Idj fldf<dïf;dg &sec
ùäfhda mqj;a                    ish¨u ùäfhda mqj;a

uqo,a fld,a,lEfï woyfika fjiaj,df.k iShdf.a ksfjilg we;=¿ jQ uqkqnqrl=f.a fjia uqyqKq o .e<ù fld,a,h o jerÿkq mqj;la ol=fKka jd¾;d fõ''''

Special News                                          
f*aia nqla iudc fjí wvúh ksid isÿ jQ úúO wl%ñl;d iïnkaO meñKs,s 250 la muK ,eî we;ehs Y%S ,x
iqrdj" iQÿj fld;rï iudcfha úfõpkhg ,lajqj;a fï ÿrpdrj, b;sydih o ñksidf.a w;S;h ;rïu me/Ksh' iqrdfïrhg wd.fuka o ;yxÑ mekfjk jqj o th o iudcfha w;ay, fkdyels jrola ù ;sfnkakd fiah'
wkxukx msx;+r
Tfí ks¾udK
oekaùï mqjrej
ojfia ldgQka