Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Recent Articles
27-08-2014
27-08-2014
27-08-2014
27-08-2014
27-08-2014
27-08-2014
27-08-2014
27-08-2014
27-08-2014
27-08-2014
27-08-2014
27-08-2014
27-08-2014
27-08-2014
27-08-2014
27-08-2014
27-08-2014
27-08-2014
27-08-2014
27-08-2014
fjk;a kS;s ,sms
Tfí oekqug
WmkaÈk iqN me;=ï
lEu jÜfgdare isxyf,ka
Special Videos
Speed Boat Accident
Purse Dipper
World Talent
Longest UTV ramp jump
OFFICIALLY AMAZING
Candid Camera
Carnival Stand Falls Over
Throwback Thursday
Sinhala Videos Songs
Nethe Kandulal
Tharu Podhi
Sinhala MP3 Songs
Enakal Balan
Sanda Nena
Kid Movies
Spiderman
Pocoyo
Local News [Sri Lanka]            More..
ixpdrl mdlsia;dkq ms, iy Y%S ,xld ms, w;r ;r. ;=klska iukaú; tlaÈk l%SlÜ ;r.dj,sfha iQßhjej uyskao rdcmla‍I cd;Hka;r l%SlÜ l%Svdx.Kfha&s
Gossip News                          More..
ie;alfuka miq úð; ysñg le;a;hs yerñáhhs udrefjhs''
Aug 27, 2014 08:32 am
cd;sl n, fiakdfõ uy f,alï uyshx.kh m%dfoaYSh iNd uka;%S mQcH jg/l úð; ysñhka Bfha Èkfha jer§ulska lshd le;a;la /f
Bollywood Gossip                    More..
Idrela Ldkag oeka urK ;¾ck t,a, fj,d lsh,d bka§h udOH m‍%ldY lrkjd' myq.sh ojil idohla ;sín ;eklg wdmq msßila wyig fj&aum
mkduqf¾ we;a rdcd ;u jß.hd fjkqfjka Èú § oeka jir 64 ls' 1950 wf.daia;= 9 jeksod fï we;a ùrhd m%ekaisia fud<uqf¾ ,xldfõ m%:u l;dkdhljrhdg ysñj ;snQ mkduqf¾ ta we;a .df,aÈ wjika yqiau fy¿fõ n,d isáh
ùäfhda mqj;a                    ish¨u ùäfhda mqj;a

uqo,a fld,a,lEfï woyfika fjiaj,df.k iShdf.a ksfjilg we;=¿ jQ uqkqnqrl=f.a fjia uqyqKq o .e<ù fld,a,h o jerÿkq mqj;la ol=fKka jd¾;d fõ''''

Special News                                          
mq;a;,u - lrej,.iajej m%dfoaYSh f,alï fldÜGdYfha w¿;a.u - rUEj mÈxÑ tka'mS'Ysrka;s ^wjq-28& iy tka'mS'p;=ßld
fld<U k.rh wdishdfõ ke`.S tk k.rh njg m;a lrñka l%shd;aul kj ixj¾Ok jevms<sfjf<a ;j;a oejeka; ixj¾Ok jHdmD;shla f,i bÈjQ fld<U fldgqj neiaáhka udj;" Èhu; mdfjk fjf<|fmd< ^Floating Market& miq.sh i
wkxukx msx;+r
Tfí ks¾udK
oekaùï mqjrej
ojfia ldgQka